uaped.com

Перейти к содержимому

Главное меню

ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ

 
 
 
 
 
 
 
 ВЛАСОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА
Доктор психологічних наук, професор
Завідувачка кафедри психології розвитку

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
Підручник

В підручнику представлені матеріали для навчально-методичного забезпечення самостійної  роботи студентів - психологів у процесі опанування ними необхідними для повноцінного викладання базовими знаннями загальної та окремої дидактик, навичками та вміннями педагогічної діяльності.  Методичне забезпечення підручника передбачає розкриття основних тем відповідного лекційного курсу та семінарських занять, в ньому широко представлені історія викладання психології на Україні, сучасні  підходи до ефективної організації вивчення психології, різноманітні завдання для самостійної роботи, рекомендовану навчальну літературу, розроблений педагогічний практикум студентів.
Для студентів, аспірантів, викладачів гуманітарних факультетів та інших користувачів, які цікавляться питаннями викладання психології та психологічної просвіти населення.
ВЛАСОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА
Доктор психологічних наук, професор
Завідувачка кафедри психології розвитку

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
ПІДРУЧНИК
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  У підручнику, орієнтованому на висвітлення як світового, так і українського досвіду психолого-педагогічних досліджень, подаються концептуальні засади основних розділів курсу "Педагогічна психологія", висвітлюються матеріали провідних теоретичних і прикладних досліджень у цій галузі психологічного знання. Поруч із теоретичними матеріалами в ньому широко представлено описи різноманітних формуючих психолого-педагогічних технік, подається інформація щодо подальшого поглиблення самостійного вивчання окремих питань цієї навчальної дисципліни.ВЛАСОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА
Доктор психологічних наук, професор
Завідувачка кафедри психології розвитку


Психодіагностика розвитку особистості в умовах сімейної соціалізації
За ред. О.І.Власової, Н.М. Булатевич, В.Є.Луньова
Науково
-методичний посібник

  Пропонований посібник є спробою компенсувати нестачу методичної літератури в напрямку підготовки сімейних і дитячих психологів. При укладанні посібника ми намагалися включити до нього найбільш «працюючі» діагностичні методики, що є інформативними як в плані наукового дослідження, так і з точки зору психологічної практики, а також відповідають сучасним вимогам до використання діагностичного інструментарію, зокрема вимогам валідності та надійності. Також в посібнику презентовано доробок вітчизняних психологів, які створили оригінальні моделі діагностики, розробили власні методики.
    Рекомендовано для студентів та практикуючих фахівців з соціально
-поведінкових та гуманітраних наук.ВЛАСОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА
Доктор психологічних наук, професор
Завідувачка кафедри психології розвитку

ПСИХОЛОГІЯ
ВИЩОЇ ШКОЛИ
Підручник

На основі методології компетентнісного підходу узагальнено психолого-педагогічний досвід, теоретичні розробки та новітні емпіричні дослідження актуальної психологічної проблематики сучасного вищого навчального закладу, висвітлено психологічні питання організації й оптимального перебігу процесів вищої освіти, особливості основних суб'єктів вищої школи: студентів і академічних груп, педагогів та адміністрації вищих навчальних закладів.
Для студентів, викладачів вищої школи та слухачів післядипломної педагогічної освіти.БУЛАТЕВИЧ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Кандидат психологічних наук, доцент


ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
Н а в ч а л ь н и й  п о с і б н и к

   У посібнику розглянуто напрями, завдання та практичні аспекти діяльності психолога у психологічних службах (в системі освіти, силових структурах, службах з надання психологічної допомоги в кризових ситуаціях). У додатках до посібника містяться психодіагностичні методики, тренінгові програми та інший інструментарій, необхідний для роботи практичного психолога.
   Для студентів-психологів, викладачів, практикуючих психологів, усіх, хто цікавиться практичною психологією.Мілютіна Катерина Леонідівна
доктор психологічних наук, професорМаксимов Микола Володимирович
доктор психологічних наук, доцент

ПСИХОЛОГІЯ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ
КОМУНІКАЦІЯ
навчальний посібник

  Міжкультурна комунікація – це процес взаємодії між людьми, які належать до різних культур (або субкультур) та усвідомлюють цю розбіжність в процесі спілкування. Виникнення навчального курсу з міжкультурної комунікації пов’язано з необхідністю засвоєння психологами методів виявлення та корекції проблем, що виникають через міжкультурні бар’єри спілкування, принципів налагодження успішної міжкультурної взаємодії.
Максимов Микола Володимирович
доктор психологічних наук, доцент

ПСИХОЛОГIЯ РОЗВИТКУ
ТЕСТИ
Навчальний nосiбник

  У навчальному посiбнику розглядаються закономiрностi процесiв розвитку та ї х  параметри, наведено методики, що дозволяють визначити рiвень, ступiнь чи особливостi розвитку. Значна увага придiлена визначенню критерiїв сприятливої ситуацiї розвитку людини, надано  методи   вивчення   особистостi   в   контекстi  її   життевої   ситуацiї.   Необхiднiсть  виокремлення  цiеї  iнформацiї зумовлена значущiстю знання саме особистiсних параметрiв визначення ступеню гармонiйностi та зрiлостi особистостi. Рiзними будуть результати виконання завдань: швидкiсть, точнiсть,   кiлькiсть   помилок тощо. Здебільшого методики лише названо  й  дано посилання на   джерела.ПАЩЕНКО СВІТЛАНА ЮРІЇВНА
кандидат педагогічних наук, доцент

SOFT SKILLS
(ACADEMIC GUIDE / TEACHING MATERIALS)

  The proposed E-Manual and course Soft Skills, which it provides, corresponds to the above-mentioned direction, although it contributes to a large extent to the implementation other purposes of the project. For in the first place, its implementation will enhance the competitiveness of graduates in the labor market, successful employment and career development, the universal self-realization.ПРОКОПОВИЧ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ
кандидат медичних наук, доцент

Патопсихологія
(підручник)

  Програма курсу патопсихології для студентів медичних психологів підготована з урахуванням сучасних теоретичних і практичних вимог до знань та навичок, необхідних майбутнім медичним психологам при роботі з хворими, які мають різні форми патології, ускладненими психічними розладами, а також з, власне, психічною патологією, яка нерідко супроводжується або ускладнюється різними захворюваннями соматичної сфери.


 
Назад к содержимому | Назад к главному меню