2020

Перейти к содержимому

Главное меню

ДЛЯ АВТОРІВ

Вельмишановні колеги!

Раді повідомити вам, що з 2019 року підготовка журналу «Socialization & Human Development» до публікації на платформі Open Journal System / PKP v.3.1.2.4 здійснюється під патронатом Української асоціації психології розвитку та освіти, кафедри психології розвитку факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Інституту психології Університету Щецина, Польща.
Ми горді тим, що кожен випуск журналу готує інтернаціональна команда фахівців у царині педагогіки та психології:
https://shdisj.com/index.php/shdisj/about/editorialTeam

Ми вдячні авторам статей, які розмістили результати своїх наукових досліджень у першому номері нашого журналу. І запрошуємо до продовження співпраці на ниві розвою різних галузей психологічного та педагогічного знання.
Ми відкриті для подальшої публікації наукового доробку усіх, хто зацікавлений представити свої наукові досягнення до уваги широкої наукової громадськості, яка представляє різноманітні наукові інституції, галузі психології та педагогіки, як з України, так й інших країн світу.
Користуючись нагодою, повідомляємо про оголошення прийому статей до № 1 за рік. Очікуємо на ваші статті до 01 березня 2020року, опублікування номеру - до 01 07.2020 року.
Просимо дотримуватись вимог до оформлення статей, розміщених за наступним посиланням:
https://shdisj.com/index.php/shdisj/information/authors
Кожній публікації буде присвоєно індивідуальний код
DOI.
За додатковою інформацією ознайомтесь, будь ласка, на сайті журналу:
https://shdisj.com/index.php/shdisj/index
З повагою, редакція наукового журналу "Socialization & Human Development: International Scientific Journal"   

2a Hlushkova Avenue, apt. 205 Kyiv, 03680, Tel.:+ 38 (044) 522 17 93

Шановні автори!
До Вашого відома пропонуються загальні вимоги періодичного видання
Socialization and Human Development: International Sсientifіc Journal

Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті:
1. Вказується мовою статті:
• назва;
• прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше трьох осіб);
• посада, місце роботи/навчання, науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), електронна адреса;
• код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
• анотація та ключові слова.
Обсяг анотації: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). Обов’язковою є така структура анотації: Мета, Методи, Результати та Висновки статті. До анотації обов’язково додають 3-5 ключових слів чи словосполучень.
2. Вказується англійською мовою:
• назва;
• прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
• посада, місце роботи/навчання, науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), електронна адреса;
• код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
• анотація та ключові слова.
Обсяг анотації англійською мовою: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). Обов’язковою є така структура анотації: Purpose, Methods, Results, Conclusions. До анотації обов’язково додають 3-5 ключових слів чи словосполучень.

3. Текст статті:
- структуровану анотацію англійською та українською  мовами обсягом від 1800 до 2000 знаків без пробілів, в якій вказується мета статті; описується вибірка досліджуваних; місце, час, процедура дослідження; описуються методи дослідження (з вказівкою на коректні назви, авторів, мету використання в даному дослідженні); результати дослідження; коротка дискусія та висновки
- ключові слова англійською і українською (мінімум 6)
- вступ із визначенням мети статті
- теоретичні основи дослідження
- методи дослідження, характеристика вибірки досліджуваних
- результати дослідження
- дискусія (включає інтерпретацію та опис значимих з точки зору автора знахідок у світлі того, що вже відомо про досліджувану проблему; представлення нових ідей і роз'яснення нового розуміння проблеми після врахування автором результатів свого дослідження; пояснення того, як дане дослідження просуває розуміння читачами досліджуваної проблеми, висвітленої наприкінці вступу)
- висновки
- вказівка на наявність/відсутність конфлікту інтересів
- література
Обсяг оригінальної статті без таблиць, списку літератури та анотацій має становити від 20000 знаків без пробілів.

Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку представлення дослідженого матеріалу.
Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.
Приймаються переважно такі статті, які мають емпіричну частину. Суто теоретичні роботи друкуватимуться в обмеженій кількості та за умови, якщо вони мають суттєву наукову актуальність.
Теоретичний аналіз не має обмежуватися посиланнями на авторів, які досліджували порушене питання, містить стисле узагальнення отриманих ними даних із виділенням напрямів, тенденцій, підходів до пізнання проблеми.
Опис емпіричних результатів повинен містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів. Оcтанні можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм із подальшою інтерпретацією.
В частині обговорення отриманих даних (дискусія) важливо порівняти отримані авторами результати з раніше опублікованими аналогічними даними.
Більша частина джерел має відображати сучасний стан наукових досліджень (5 останніх років). Дозволяється не більше 10% самопосилань на кожного із співавторів.
У статті обов’язково мають бути посилання на іншомовні джерела (мінімум 20%).
Рукописи, що не відповідають вимогам, редакція не реєструє й не розглядає з метою публікації.

Вимоги до оформлення тексту рукопису:
1. Папір формату А4. Поля з усіх сторін – 20 мм; шрифт – 14; інтервал між рядками – 1,5.

2. Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (приклад оформлення списку використаних джерел).

3. References. Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations) (приклад оформлення). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Наприклад:
Doktorovych M.O. (2010). Nepovna simia: Osoblyvosti roboty sotsialnoho pedahoha [An Incomplete Family: Features of a Social Pedagogue].Kyiv: Shkilnyi Svit [in Ukrainian].
Dymnova T.I. (1998). Zavisimost kharakteristik supruzheskoy semi ot roditelskoy [The dependence of the characteristics of the marital family on the parent]. Voprosy psikhologii – Psychology issues, 2, 46-56 [in Russian].

4. Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.
5. Транслітерація з російської мови здійснюється відповідно до ГОСТ 7.79-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.
6. Для транслітерації з української мови можна скористатися сервісом http://ukrlit.org/transliteratsiia та з російської – http://ru.translit.net/?account=mvd
7. Обсяг статті – 12-24 стoр. (мінімально 10 сторінок основного тексту без урахування списку літератури та анотацій).
Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису:
Посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужках відповідно до прикладу:
Найбільш прогнозовано відчувають вплив родинної депривації діти, які виховуються поза родиною. На відміну від дітей-сиріт, категорія, яка не входять в сферу впливу родинної депривації – діти з повних функціональних сімей. Умовно кажучи, між двома цими полюсами знаходяться діти з родин трудових мігрантів (Петренко, 2002).
Одним із наслідків відсутності батьків є викривлення та затримка розвитку уявлень про свою майбутню родину. Несформованість сімейних уявлень означає психологічну неготовність до створення сім’ї, що в свою чергу, призведе до багатьох негативних наслідків у подружніх та батьківсько-дитячих відносин у майбутньому (Педагогічна психологія, 2009).
Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Петренко, 2002: 25-27).
Мови публікацій: українська, англійська, польська, російська.
• До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.
• Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями з дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше в інших журналах.
• Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування та відхилення статей.
• За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.
• Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

Надсилати матеріали на електронну поштову скриньку:
shduaped@gmail.com

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню