НАШІ ВИДАННЯ - uaped.com

Перейти к контенту

Главное меню:Власова Олена Іванівна
Доктор психологічних наук, професор.
Завідувачка кафедри психології розвитку
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
ПІДРУЧНИК

В підручнику представлені матеріали для навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів - психологів у процесі опанування ними необхідними для повноцінного викладання базовими знаннями загальної та окремої дидактик, навичками та вміннями педагогічної діяльності. Методичне забезпечення підручника передбачає розкриття основних тем відповідного лекційного курсу та семінарських занять, в ньому широко представлені історія викладання психології на Україні, сучасні підходи до ефективної організації вивчення психології, різноманітні завдання для самостійної роботи, рекомендовану навчальну літературу, розроблений педагогічний практикум студентів.
Для студентів, аспірантів, викладачів гуманітарних факультетів та інших користувачів, які цікавляться питаннями викладання психології та психологічної просвіти населення.


Власова Олена Іванівна
Доктор психологічних наук, професор.
Завідувачка кафедри психології розвитку
ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
ПІДРУЧНИК
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

У підручнику, орієнтованому на висвітлення як світового, так і українського досвіду психолого-педагогічних досліджень, подаються концептуальні засади основних розділів курсу "Педагогічна психологія", висвітлюються матеріали провідних теоретичних і прикладних досліджень у цій галузі психологічного знання. Поруч із теоретичними матеріалами в ньому широко представлено описи різноманітних формуючих психолого-педагогічних технік, подається інформація щодо подальшого поглиблення самостійного вивчання окремих питань цієї навчальної дисципліни.
Для студентів вищих навчальних закладів.


Власова Олена Іванівна
Доктор психологічних наук, професор.
Завідувачка кафедри психології розвитку
ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ В ОНТОГЕНЕЗІ (ПОВНИЙ ОНТОГЕНЕЗ)
НАУКОВА МОНОГРАФІЯ

Психологічне дослідження розвитку соціальних здібностей є актуальним завданням вітчизняної психолого-педагогічної науки, що тісно пов'язане з оптимізацією сучасного життя українського суспільства, його гуманітарного, соціально-економічного та політичного аспектів.Прокопович Євгеній Михайлович
Кандидат медичних наук, доцент
ПАТОПСИХОЛОГІЯ
ПІДРУЧНИК

Підручник спрямований на допомогу в оволодінні базовими знаннями та навичками патопсихологічного дослідження та подальше поглиблення й удосконалення знань та вмінь медичного психолога в лікувально-профілактичних закладах, набуття й закріплення навичок, професійно необхідних медичному психологу.


Крайніков Едуард Владиславович
Кандидат психологічних наук, доцент
Заступник завідувача кафедри психології розвитку, викладач
Геронтологія: словник-довідник
Це перший в українській науці словник-довідник, присвячений широкій проблематиці старіння і старості.
У його трьох частинах («Терміни», «Персоналії», «Заклади, організації, видання та документи геронтологічного спрямування»)
Охоплені біологічні, фізіологічні, психологічні, соціологічні та інші аспекти зазначених феноменів.
Книга призначена для фахівців, діяльність яких пов’язана з особами старших вікових груп, а також студентів медичних спеціальностей та спеціальностей «психологія», «соціальна робота».


Крайніков Едуард Владиславович
Кандидат психологічних наук, доцент
Заступник завідувача кафедри психології розвитку, викладач
Психологія розвитку: Словник-довідник
У пропонованому читачеві Словнику викладені різноманітні (часом суперечливі) теорії, що пояснюють феномен психічного розвитку людини в онтогенезі. Автор ухиляється від власних оцінок щодо істинності тієї чи іншої теоретичної побудови. Його завдання мають представити читачеві розмаїття класичних та сучасних концепцій.
Ткаченко Олександр Анатолійович
Докторант кафедри психології розвитку психологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, старший науковий співробітник.
Тренінг професійної майстерності психологів-консультантів:
«справожиттєвий» підхід.
Навчально-методичний посібник (експериментальний курс). Кіровоград: КІРУЕ, 2009. - 92 с.

У навчально-методичному посібнику реалізується експериментальний „справожиттєвий" підхід у проведенні професійної підготовки психологів. Запропоновано метод тренінгу професійної майстерності шляхом подолання критичних ситуацій на основі вчинкового механізму. Призначений для студентів-психологів випускних курсів, слухачів факультетів післядипломного навчання та практичних психологів, що бажають підвищити свою кваліфікацію як психологи-консультанти. ISBN 978-966-7878-26-9
Ткаченко Олександр Анатолійович
Докторант кафедри психології розвитку психологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, старший науковий співробітник.
Духовно-природная психотерапия.
(Эсхатологический аспект).
Личностная и профессиональная элитарность. - Кировоград: КОД, 2001. - 220 c.

В книге представлено уникальное эмпирическое глубинное психологическое исследование, проведенное в составе тренинговых групп на лоне живописной природы в различных культурно и духовно обусловленных местах Украины. При этом было идентифицировано и описано явление, названное впоследствии "духовно-природная психотерапия".
Особый интерес представляет эсхатологический характер отмеченных психических процессов и состояний феноменологического духовного содержания. Предложена также психосоциальная технология духовно-профессионального самоопределения, предполагающая достижение личностной зрелости и профессиональной элитарности.
Книга может быть использована в качестве методологической и практической основы для разработки методик и психотехнологий формирования профессиональной элиты. Предназначена для практических психологов, социальных работников, преподавателей и студентов психолого-педагогических факультетов, широкого круга читателей, интересующихся психологией самоопределения.
Ткаченко Олександр Анатолійович
Докторант кафедри психології розвитку психологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, старший науковий співробітник.
Експериментальна психологія: «справожиттєвий» підхід.
Навчально-методичний посібник (експериментальний курс).

Кіровоград: КІРУЕ, 2009 . - 88 с.

У навчально-методичному посібнику реалізується авторський „справожиттєвий" підхід активного навчання психологів при викладанні професійно-орієнтованих дисциплін шляхом використання елементів професійної діяльності з врахуванням життєвих реалій. Зроблена спроба поєднання основних засад, передбачених «Національною доктриною розвитку освіти України у XXI столітті» та Болонським процесом з метою подальшого розвитку і формування «духовно-орієнтованої» освітньої практики. Призначений для викладачів та студентів психологічних і психолого-педагогічних факультетів, слухачів факультетів післядипломної освіти та практичних психологів і соціальних працівників, що бажають підвищити свою кваліфікацію як психологи-дослідники.
Ткаченко Олександр Анатолійович
Докторант кафедри психології розвитку психологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, старший науковий співробітник.
Дело жизни: достижение личностью высшего предназначения.
Монография. - Кировоград: «Поліграф-Терція», КИРУЭ 2010. - 288 с.

В монографии представлены результаты более чем двадцатилетних авторских эмпирико-практических и теоретических исследований, посвященных самоопределению личности в крити-ческих жизненных ситуациях. На концептуальном уровне предложено категориальное понятие «дело жизни», отражающее стремление лич-ности к достижению своего высшего предназначения, а также соот-ветствующие методология и практика. Все это рассматривается как «деложизненный» подход в психологической науке и практике.
Предназначена для научных работников, специалистов-психо-логов, студентов, обучающихся по соответствующим специаль-ностям, а также широкого круга читателей, интересующихся совре-менной психологией и человековедением.
Ткаченко Олександр Анатолійович
Докторант кафедри психології розвитку психологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, старший науковий співробітник.
«Дело жизни: достижение личностью высшего предназначения».
Монография - 1-е видання 2010 р., 2-е видання 2014р.
Ткаченко Олександр Анатолійович
Докторант кафедри психології розвитку психологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, старший науковий співробітник.
ПСИХОЛОГ НА ВІЙНІ ТА ПІСЛЯ…
(наративні матеріали)
Навчально-методичний посібник

  У навчально-методичному посібнику представлені наративні матеріали військового психолога, який брав безпосередню участь у бойових діях на сході України в ході АТО та після повернення упродовж 2014-2016 р.р. Вони є прикладом цілісного уявлення про психологію «донбасівської» війни та місця в ній військового психолога в контексті професійного «выживання» в кризових умовах. Ці матеріали мали як терапевтичну функцію для особистості автора, так і могли використовуватись для контрпропаганди.
  Навчально-методичний посібник призначений для курсантів та студентів-психологів, штатних військових психологів ЗСУ, а також ветеранів АТО, як приклад життєопису й осмыслення особистістю психології війни та її наслідків.
НАДАННЯ САМО- I ВЗАЄМОДОПОМОГИ
ПОСТРАЖДАЛИМ В УМОВАХ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Методичний посібник
Назад к содержимому | Назад к главному меню